Inventering av särskilt skyddsvärda träd

Träd på Tingvall

Vad är skyddsvärda och värdefulla träd, och varför är de värdefulla?

Skyddsvärda träd kallas träd som utgör livsmiljö för sällsynta växter och djur, framför allt insekter och lavar. Träden kan vara hamlade, gamla och grova och ibland håliga. Oftast är det ekar men det kan även vara andra stora lövträd och barrträd.

Gamla och grova träd och död ved utgör en viktig livsmiljö för många organismer. Många sällsynta arter finns bara på riktigt gamla och ihåliga träd. Gamla ekar kan hysa mer än 500 arter! Gamla, grova eller hamlade träd var vanligare i äldre tiders landskap, men har minskat på grund av ändrad markanvändning och är idag inte så vanliga i vårt odlingslandskap.

Med särskilt skyddsvärda träd avses i denna inventering

  • Jätteträd; träd med en diameter över 1 m( 314 cm i omkrets) på det smalaste stället under brösthöjd
  • Hålträd; träd med en diameter över 40 cm och en hålighet, eller över 30 cm hålighet ner till marken
  • Träd med en eller flera rödlistade arter
  • Träd med en "bra" signalart eller tre svagare signalarter
    (Till de svagare signalarterna räknas guldlocksmossa, fällmossa, platt fjädermossa och rostfläck. I vissa fuktiga miljöer har även lunglav räknats som svag signalart)
  • Hamlade träd; om de fyller kriterierna ovan eller om de är senvuxna (äldre än 140-200 år beroende på trädslag) och en diameter över 40 cm, eller har hålighet över 10 cm.

Vad är syftet med inventeringen?

Syftet är att identifiera var de värdefulla träden finns och få kunskap om deras status, hur de "mår" för att kunna sätta in rätt insatser. Informationen kan även användas för att informera markägare om trädens värden och uppmuntra till bevarande av dessa unika livsmiljöer, som många sällsynta växter och djur är beroende av för att existera. För att kunna genomföra Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet krävs en kunskap om var dessa träd finns.

Mer information finns på länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede