Rödlistade arter

Utter

Rödlistade arter

ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. I arbetsuppgifterna ingår att samla in, utvärdera och lagra den viktigaste informationen om hotade och missgynnade växter, svampar och djur, bedöma graden och typen av hot och sammanställa så kallade rödlistor. ArtDatabanken tillhandahåller och sprider information om de rödlistade arterna, utarbetar förslag till åtgärder samt initierar forskning.

En rödlista är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område, till exempel ett land. ArtDatabanken har Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram Sveriges rödlista. Rödlistade arter i Sverige 2010 är den tredje svenska rödlistan som baseras på de internationellt vedertagna kriterierna från Internationella Naturvårdsunionen (IUCN). Vid rödlistningsbedömningen utvärderas tillgängliga data från forskning, miljöövervakning, museer, amatörbiologers rapporter, litteratur med mera mot de internationella, formaliserade kriterierna.

En art som rödlistas enligt IUCN:s kriterier är sålunda helt oberoende av om det finns speciella bevarandeskäl, eller om arten i fråga omfattas av lagstiftning, konventioner eller till exempel speciella affektionsvärden. Kriterierna syftar enbart till att så objektivt som möjligt kvantifiera den relativa utdöenderisken.

Två rödlistekategorier har fått nya svenska översättningar jämfört med rödlistorna 2000 och 2005. Kategorin Near Threatened (NT) heter nu Nära hotad (tidigare Missgynnad) och Regionally Extinct (RE) heter nu Nationellt utdöd (tidigare Försvunnen). Det har inte skett några förändringar av kriterierna sedan förra rödlistan, men vissa justeringar har gjorts i de internationella riktlinjerna för kriteriernas tillämpning. Till exempel kategorin Kunskapsbrist omfattar nu arter som skulle kunna höra hemma i vilken kategori som helst - från Livskraftig till Akut hotad, eller till och med Nationellt utdöd. Tidigare inkluderades spannet inte livskraftiga arter.

I rödlistan 2010 är 4 127 arter klassade som rödlistade varav 212 är kategoriserades som Akut hotad (5 procent), 634 som Starkt hotad (15 procent), 1 096 som Sårbar (27 procent), 1 440 som Nära hotad (35 procent), 521 som Kunskapsbrist (13 procent) och 224 arter som Nationellt utdöd (5 procent).

Mer information finns på ArtDatabankens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För information om rödlistade arter i Tanums kommun hänvisas till Naturvårdsprogrammet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede