Artrika vägkanter

Ljungögontröst

Ljungögontröst

Av det äldre brukade jordbrukslandskapets från 1900-talets början, med stora arealer naturbetesmarker och slåttermarker, återstår idag endast små fragment i landskapet. Naturbetesmarker och slåttermarker är bland de artrikaste miljöer vi har i Sverige.

Många av de växter som är beroende av bete eller slåtter återfinns idag t ex längs våra vägar. Faktum är att våra vägkanter därmed fungerar som viktiga spridningskorridorer för flera hotade och skyddsvärda växter.

Som en del i att bevara och utveckla den biologiska mångfalden vid vägkanterna har Trafikverket inventerat de värdefullaste vägkanterna. För artrika vägkanter finns upprättade skötselanvisningar med krav hänsyn, skötsel och skyltning.

I de artrika vägkanterna ska slåtter av gräs och örter, samt röjning av vedväxter, ske årligen. Bortröjda vedväxter ska samlas upp och transporteras bort. Slåttertidpunkten anpassas för att värdefulla arter ska hinna blomma och sätta frön. Ibland kan andra slåttertidpunkter än de som vanligtvis anges förekomma på grund av artspecifika behov.

Mer information av artrika vägkanter i bl a Tanums kommun finns i Trafikverkets inventering som utfördes 2010PDF (pdf, 13.9 MB).

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede