Naturvård

Valön

Valön

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. Miljöbalken skall bland annat tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och att den biologiska mångfalden bevaras. Detta är såväl ett statligt som ett kommunalt ansvar.
 
Tanums kommun erbjuder en stor variation av naturmiljöer. Berggrunden utgörs i kommunens västra del av bohusgranit medan den östra delen helt och hållet består av gnejs. Den starkt sönderskurna kustremsan med smala sund, grunda leror, långa inskurna vikar och en örik skärgård skiljer sig skarpt mot inlandets skogs- och vildmarkspräglande landskap. Kustpartiets exponerade läge, maritima påverkan, tunna jordtäcke och skaljordsförekomster i motsats till inlandets mera kontinentala prägel och moränjordar är förhållanden av väsentlig betydelse för de stora skillnader i vegetationens utformning.
 
Gränsen mellan inlandets barrskogsregion och kustens lövskogsregion löper genom kommunens västra del från inre delen av Bottnafjorden över Sannäs och ut på Havstenssundshalvön. Längst i norr når barrskogen och åtskilliga av dess följeväxter ända ut till havet, vilket är en företeelse som på västkusten är helt begränsad till nordligaste Bohuslän. Rester av den forna ädellövskogen återfinns idag i form av randlövskogar utmed dalsidorna. Ofta är dessa lövskogspartier floristiskt mycket rika. Av starkt intresse är den kalkpräglade vegetationen på skaljordsmarker som är ganska vanliga i skärgårdsregionen.
 
Insjöar och tjärnar är rikligast förekommande i kommunens östra del och är till övervägande delen näringsfattiga sprickdalssjöar. I det sjörika landskapet kring Bolsjöarna finner man Bohusläns djupaste sjö, Långvattnet (41 meter). Bullaresjöarna är Bohusläns största sjöar och upptar tillsammans en längd på cirka 30 kilometer i Bullaredalen. Sjörikt är också Kynnefjällsområdet på gränsen mot Dalsland.
 
I kommunens översiktsplan, ÖP 2002, finns ytterligare information om naturvård och ekologiskt särskilt känsliga områden. I kommunen finns ett flertal naturreservat, Natura 2000-områden, biotopskyddsområden, djurskyddsområden och områden med strandskydd. Stora delar av den yttersta kustzonen, Bullaredalen, Kynne älv och Kynnefjäll är också av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.

Läs mer genom att välja i menyn.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede