Kommunala naturreservat

Kommunfullmäktige beslöt 30 september 2002 att avsätta tre naturreservat på kommunägd mark i Tanums kommun. Efter den 1 januari 1999 har även kommunerna möjlighet att avsätta naturreservat. Tidigare hade endast Länsstyrelsen den rätten att ta sådana beslut. Nedan följer en kort beskrivning av de nya reservaten:

Klätta naturreservat

Klättas betesmarker och randskogar

Reservatet omfattar ett område med 12,8 hektar betesmarker, randskogar, hällmarker och strandområden söder om Tannamskilen. Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda, återställa och bevara värdefulla naturmiljöer och ett kulturpräglat kustlandskap, samt livsmiljöer för skyddsvärda arter.
Betesmarkens skötsel grundas på en naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Inget skogsbruk (röjning, gallring, avverkning) ska få förekomma i randskogarna eller på hällmark. Förekomst av död ved såsom torrakor, lågor och grenar på mark ska öka i randskogarna. För att snabba på förekomsten av död ved kan vissa åtgärder avseende enstaka träd eller gruppen av träd tillåtas. För att gynna förekomsten och livslängden av särskilt skyddsvärda och bevarandevärda träd kan vissa åtgärder avseende enstaka träd eller grupper av träd tillåtas. Förutsättningar för att växt- och djursamhällen samt arter som är knutna till, i ett historiskt perspektiv, representativt och hävdat jordbrukslandskap och till ädellövskog ska kunna leva kvar ska vara goda. Kulturhistoriska spår och lämningar ska synas som en del i dagens markanvändning.

Får betar vid Sannäsfjorden

Sannäsfjordens alskogar och betesmarker

Reservatet omfattar ett 11,1 hektar strandområde, längs Sannäsfjordens sydöstra del, från och med cirka 250 söder om klipphalvön Hönsholmen till och med klipphalvön Lerholmen i norr. Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda, återställa och bevara ett värdefullt strandområde med strandäng, klibbalssumpskog, klibbalskog och hagmarker, samt livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Träd vid Sannäsfjorden

Delar av områdets igenväxta betesmarker ska återställas genom hävd i form av betesdrift och/eller slåtter samt röjningsåtgärder. Inget skogsbruk (röjning, gallring, avverkning) ska få förekomma i klibbalsumpskog, klibbalskog eller på hällmark. Förekomst av död ved såsom torrakor, lågor och grenar på mark ska öka. För att gynna förekomsten och livslängden av särskilt skyddsvärda och bevarandevärda träd kan vissa åtgärder avseende enstaka träd eller grupper av träd tillåtas. Kulturhistoriska spår och lämningar ska synas som en del i dagens markanvändning.

Falkeröds lindskog

Falkeröds lindskog

Naturreservatet är beläget i omedelbar närhet till Grebbestads samhälle, i anslutning till Falkeröds hembygdsgård. Reservatet utgörs av 1,3 hektar randskog i ostsluttning på en gammal klapperstensstrand från den tid då platsen låg vid havsytan. Förekomsten av block är mycket riklig. Floran antyder att det finns skalgrus i marken. Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda, återställa och bevara värdefulla naturmiljöer, samt livsmiljöer för skyddsvärda arter.

I trädskiktet är linden klart dominerande i reservatet. Lindarna är allmänhet medelgrova och mogna men inslag finns dessutom av grova och gamla träd. Enstaka inslag, ofta i kanterna, utgör alm, ek, lönn, oxel, asp och björk, alla medelgrova och unga till mogna. Inget skogsbruk (röjning, gallring, avverkning) ska få förekomma i randskogen. Förekomst av död ved såsom torrakor, lågor och grenar på mark ska öka i randskogen.

För mer information om naturreservaten - kontakta miljöavdelningen.

Information om alla naturreservat i Tanums kommun finns på länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar