Vattenskydd

Häljebobäcken

Vattnet som avdunstar från havet faller i stor mängd ner igen som nederbörd över havet. Det allra mesta av vatten som avdunstar från havet omvandlas i atmosfären och återförs till havet som nederbörd. Resten av vattenångan kommer ändå in över land, omvandlas i atmosfären och faller ner som nederbörd över land.
 
Ämnen i luften faller ner på växtligheten och sköljs sedan ner på marken med hjälp av bland annat regn. Det avrinnande vattnet tar sedan med sig dessa och ämnen som finns i marken eller på markytan. Ytavrinning eller markavrinning kallas den del av vattnet som rinner ovan jord, alltså på marken. Avrinning är det fria vattenflöde från ett område som orsakas av nederbörd (regn, snö och smältvatten). På vattnets väg från nederbörd till havet sker dock en magasinering av vatten. Nederbörden kan till exempel lagras som snö under delar av året, lagras som markvatten eller i sjöar och i grundvatten. Höjdförhållandena och de geologiska förhållandena i ett område avgör hur vattnet i området ska röra sig och vilket landområde som dräneras till vilket vatten. Alla dessa magasin påverkar avrinningen och dess årsrytm. Markvattnet fungerar som en stor buffert. Det är avrinningen som gör att ämnen från land kan komma ut i havet med hjälp av de floder som har sitt utlopp vid kusterna.
 
Allt vatten på jorden -salt, bräckt och sött - utgör tillsammans jordens hydrosfär. Totalt är det bara cirka 2,5 procent av allt vatten på jorden som är sötvatten (färskvatten) och av den mängden är det bara knappt en procent som teoretiskt eller faktiskt är tillgängligt för människan. Vi själva består till cirka 70 procent av vatten och djur och växter består också till mycket stor del av vatten. I vårt dagliga liv använder vi vatten vid en mängd tillfällen.
 
Våra mänskliga aktiviteter påverkar vattnet på olika sätt genom till exempel: 

- Försurning på grund av utsläpp av luftföroreningar
- Utsläpp av avloppsvatten
- Läckage från jord- och skogsbruksmark
- Saltvatteninträngning till följd av att grundvattnet överutnyttjas
- Utsläpp av långlivade organiska ämnen
- Utsläpp av radioaktiva ämnen 

Flera av de nationella miljömålen berör sjöar, vattendrag, grundvatten och havsmiljön. För mer information hänvisas till Miljömålsportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det framtida svenska vattenmiljöarbetet handlar mycket om att genomföra EU:s Ramdirektiv för vatten - men det är viktigt att komma ihåg att arbetet för att skydda, bevara, rätt utnyttja och därmed förvalta våra svenska vattenresurser och vattenmiljöer inte enbart handlar om just detta direktiv. Vattenfrågor finns med på alla nivåer i vårt samhälle och vår värld. De ingår i ett globalt perspektiv, likaväl som i ett storregionalt (Europa och EU), mindre regionalt (Norden, Östersjön och Västerhavet), ett övergripande svenskt nationellt, ett svenskt regionalt och ett lokalt perspektiv. Många nivåer, intressen och aktörer är inblandade och för att lyckas i vattenmiljöarbetet krävs ett samspel och en dialog mellan den centrala, regionala och lokala nivån i Sverige, i kombination med det samspel vi har med vår omvärld. För mer information om EU:s Ramdirektiv för vatten hänvisas till Vattenmyndigheternas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede