Restaureringsarbeten i Kynne älv

Kynne älv

En inventering av Kynne älv utifrån de av människan uppkomna fysiska skadorna (bland annat rensningar av sten och block på grund av timmerflottning) utfördes 1999. Ett förslag på en biologisk återställningsplan upprättades därefter av Hushållningssällskapet. Älven hade enligt uppgift från fiskerättsägare delvis rensats från sten för att underlätta flottning av timmer.

Vid inventeringen befanns cirka 900 meter fördelat på 14 delsträckor vattendrag påverkade av rensning. På merparten av de rensade områdena hade större stenar och block flyttats så att en djupare mittfåra skapats. Det flyttade materialet låg kvar i vattendraget eller i strandbrinken.
I några fall hade materialet använts för att skapa erosionsskydd. Vid en plats låg materialet i högar på land. Det har också använts för att bygga kvarnanläggningar och brofundament.

Kynne älv

Med stöd av statliga medel för biologisk återställning i kalkade vatten genomförde Tanums kommun mellan åren 2003-2006 restaureringsarbeten i samarbete med markägare längs älven och i samråd med Bullarens fiskevårdsområdesförening och Södra Kornsjöns fiskevårdsområdesförening. Syftet var att fysiskt restaurera vattendraget och på så sätt skapa en bättre och varierande tillväxtmiljö för framför allt öring. Restaureringsarbetena utfördes genom att använda skotare och grävmaskin för att lyfta ut befintliga stenar och block ut i älvfåran.
  
Elfiskeundersökningar har visat att öringbeståndet i Kynne älvs huvudfåra inte är så tätt som det kan förväntas vara i ett sådant vattendrag. Åtgärderna har dock inte ensidigt gynnat t ex öring. Bottenfaunan i vattendraget bedöms idag som opåverkad eller obetydligt opåverkad av försurning tack vare kalkningarna uppströms Kynne älv, som kontinuerligt pågått sedan början av 1980-talet. Kanske har livsförutsättningar hittills saknats för vissa betydelsefulla bottendjur på grund av avsaknaden av sten och block och de mikromiljöer som dessa kan ge upphov till.

Foto: Andreas Bäckstrand, Länsstyrelsen

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede