Biotopförbättrande åtgärder i Långevallsälven

Långevallsälven 11 augusti 2011

Långevallsälven 11 augusti 2011

Långevallsälven är den del av Enningdalsälvens vattensystem som förbinder Södra Bullaresjön med Norra Bullaresjön. Älven utgör ett viktigt lekområde för lax och öring. Laxen i Enningdalsälven utgörs av en ursprunglig population och bedöms ha stort värde såväl ur bevarandesynpunkt som ur fiskevårdssynpunkt. Detsamma gäller den storvuxna insjööringen i Bullaresjöarna, som också leker i älven. Sannolikt utnyttjas Långevallsälven även som lekområde för uppvandrande havsöring.

Arealen lämpliga uppväxtmiljöer för lax har uppskattats till 15 000 m2 i älven. Hela Långevallsälven utgör ett Natura 2000-område. Målsättningen för Natura 2000-området är att bevara Långevallsälven så opåverkad som möjligt med en god vattenkvalitet samt att upprätthålla ett livskraftigt laxbestånd genom naturlig reproduktion.

Södra Bullaresjön och dess utlopp Långevallsälven berörs av ett vattenavledningsföretag benämnt "Reglering av vattenståndet i sjön Södra Bullaren för torrläggning av vattenskadade marker inom Naverstads, Mo och Svarteborgs socknar år 1911". Av vattenmålet AM 39/1928 framgår att de av
vattenavledningsföretaget utförda arbetena godkänts av Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och Lantbruksstyrelsen 1921.

Långevallsälven har rensats på stora stenar och block bland annat som följd av ett avvattningsföretaget från år 1911, men även tidigare bl a i samband med kvarn- och sågverksamhet, anläggande av vägbro, samt sannolikt även för flottning. Detta har medfört att laxens och öringens uppväxtmöjligheter har försämrats. De rensningsarbeten som framför allt har utförts i den södra delen av älven har medfört att bottnarna här är olämpliga som lek- och uppväxtområde för lax och öring.

En förstudie med syfte att visa vilka typer av biotopförbättrande åtgärder som skulle kunna vara möjliga att utföra i älven genomfördes 2007. Därefter har samråd skett fortlöpande med Länsstyrelsen, berörda markägare och Bullarens Fiskevårdsområdesförening inom ramen för den arbetsgrupp som bildades. De planerade åtgärderna har också redovisats vid årsmöte med Bullarens Fiskevårdsområdesförening 2008. En del mindre biotopförbättrande åtgärder har tidigare genomförts av Bullarens Fiskevårdsområdes-förening, framför allt i nedre delen av älven

I samarbete med Länsstyrelsen ansökte därför Tanums kommun 2009 om tillstånd hos Miljödomstolen för biotopförbättrande åtgärder i Långevallsälven. Miljödomstolen lämnade tillstånd 2010 för biotopförbättrande åtgärder som i huvudsak innebär av en återutläggning av grus, sten och block i älven för att skapa lämpliga lek- och uppväxtmiljöer för lax och öring här. Återställning sker så att den inte strider mot de villkor som fastställts för vattenavledningsföretaget 1911.

I "Arbetsplan för biotopförbättrande åtgärder i Långevallsälven, Underlag vattendom, Tanums kommun" (Thorsson & Åberg Miljö och Vattenvård AB) redovisas lämpliga åtgärder vid fyra delsträckor längs älven. Syftet med de biotopförbättrande åtgärderna är att skapa optimala lek- och uppväxtområden för lax och öring med utgångspunkt i de förhållanden som rått i älven före vidtagna rensningar.

Arbetet med de biotopförbättrande åtgärderna har påbörjats under juli-augusti 2011. Finansiering sker till 100 procent via stöd från länsstyrelsen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede