Fisktrappa i Anråsälven vid Tegneby kvarn

Fisktrappan i Anråsälven sedd nerifrån

En fisktrappa i Anråsälven, vid Tegneby kvarn, färdigställdes i april 2002. Anråsälven är kommunens största kustvattendrag och är ett betydelsefullt havsöringförande vattendrag i Bohuslän. I vattendraget finns bl a öring (både havsvandrande och stationär), mört, ål, spigg och elritsa. Älven mynnar ut norr om Fjällbacka. Avrinningsområdet omfattar ca 152 km2 och vattensystemet är mycket sjöfattigt då endast 0,3 % av dess totala areal utgörs av sjöar. Av marken i avrinningsområdet är 19,1 % åker och betesmarker. Resten är skogsmark, myrmark och berg utan jordtäcke. Endast i Anråsälvens övre delar har försurningseffekter konstaterats.

Fisktrappan i Anråsälven sedd uppifrån

Anläggandet av fisktrappan finansierades genom statligt fiskevårdsbidrag (länsstyrelsen), Lokalt investeringsprogram (Regeringen) och Tanums kommun. Arbetet utfördes av Paul Johanssons Byggtjänst AB, Munkedal. Den sammanlagda kostnaden uppgick till 833 000 kr. Syftet med fisktrappan är att havsöringen åter skall kunna vandra upp till de delar i älven där reproduktion tidigare har skett. Enligt länsstyrelsens beräkningar blir 0,7 ha mycket goda och 1,66 ha goda reproduktionsområden nu tillgängliga för havsöringen. Produktionsvärdet på ett havsöringsmolt kan enligt länsstyrelsen beräknas till 60 kr/styck. Vid en täthet på 10 smolt/100 m2, vilket kan anses vara normalt, kan ca 2360 stycken smolt årligen produceras på dessa åter tillgängliga områden i vattendraget. Fisktrappans effekt kommer att följas upp med elfisken uppströms och nedströms.  

Fisktrappans övre del har byggts av granitblock som en kulturanpassning till kvarnmiljön i närområdet. Fallhöjden är ca 4,3 m. Nuvarande betongvall som fungerar som dämning i älven anlades 1924. Tidigare var där en timrad fördämning. Fördämning på platsen har troligen funnits sedan 1600-talet. Enligt uppgift från Tanums kulturminnesvårdsprogram var kvarnen den sista i drift i Tanums kommun (1977). Stenbron i närheten byggdes 1916.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede