Egenkontroll för hälsoskydd

Alla som har en verksamhet som kan påverka människors hälsa och miljön är skyldiga att bedriva egenkontroll. Detta regleras i miljöbalken. Egenkontrollen innebär en skyldighet att kontinuerligt planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljö.

Exempel på frågeställningar för egenkontrollen

 1. Vilka rutiner har vi för att upprätthålla god hygien? Hur kontrollerar vi att dessa åtgärder är tillräckliga?
 2. Påverkar eller riskerar vår verksamhet att påverka människor och miljö? I så fall hur, smittorisk, allergirisk, buller, utsläpp etcetera?
 3. Vilka lagar och regler styr vår verksamhet?
 4. Vem inom verksamheten är ansvarig för att hygien- och miljöåtgärder vidtas?
 5. Vilken kompetens inom hälsoskyddsområdet har vi inom verksamheten, behöver vi fortbildning?
 6. Vad har vi för rutiner kring städ, tvätt och övrig rengöring? Hur kontrollerar vi att dessa åtgärder är tillräckliga?
 7. Hur hanteras och förvaras kemikalierna inom vår verksamhet?
 8. Är det möjligt att byta ut kemikalier mot mindre farliga alternativ?
 9. Kan vi minska förbrukningen av kemikalier, energi, transporter och råvaror?
 10. Vilka typer av avfall ger vår verksamhet upphov till? Hur hanteras avfallet idag, kan rutinerna förbättras, mängderna minskas, mer återanvändas etcetera?
 11. Vilka rutiner har vi för oförutsedda händelser till exempel misstanke om smitta?
 12. Finns det rutiner för att behandla inkommande klagomål och synpunkter på verksamheten?
 13. Hur har vi dokumenterat ovanstående egenkontroll? Kan vi visa att vi har en fungerande egenkontroll för kunder och tillsynsmyndighet?

Mer preciserade krav för anmälningspliktig verksamhet
Har du en anmälningspliktig verksamhet omfattas den dessutom av förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901). I denna förordning preciseras kraven på egenkontrollen. Framförallt lyfts fyra områden fram:

 1. Organisatoriskt ansvar
 2. Rutiner för fortlöpande kontroll
 3. Anmälan om driftsstörning
 4. Förteckning över kemikalier

Organisatoriskt ansvar
Organisatoriskt ansvar innebär att det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller verksamheten enligt miljöbalken samt föreskrifter, domar och beslut fattade med stöd av balken. Detta är särskilt viktigt om flera utövare bedriver anmälningspliktig verksamhet "under samma tak", vilket är vanligt hos till exempel frisörer.

Rutiner för fortlöpande kontroll
Rutiner för fortlöpande kontroll innebär att man har en skyldighet att kontrollera utrustning och verksamhet. Rutinerna ska vara dokumenterade. Exempel på rutiner som bör finnas är skötsel (till exempel städning, tvätt och övrig hygien), regelbunden översyn av utrustning, fysiska skyddsåtgärder och så vidare. Förutom faktiska åtgärder ska rutinerna även innehålla angivelser om hur ofta åtgärden sker. Kontrollerna enligt utformade rutiner ska dokumenteras.

Anmälan om driftstörning
En eventuell driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljö ska omgående rapporteras till miljöförvaltningen. Exempel på driftstörning som ska rapporteras är misstanke om att människor blivit smittade eller utsatta för annan olägenhet i samband med behandling i verksamheten.

Förteckning över kemikalier
En förteckning över kemiska produkter innebär att alla kemikalier som används i verksamheten ska finnas på en lista. Listan ska uppdateras regelbundet, till exempel en gång per år, och innehålla namn på produkten, användningsområde, använda mängder per år, information om produktens skadlighet för människa och miljö.

Säkerhetsdatablad ska finnas för alla faromärkta kemikalier i förteckningen. Bladen ska vara uppdaterade och uppfylla Kemikalieinspektionens föreskrifter. Även behandlingsvätskor som är märkta organiska eller naturliga är kemikalier och ska tas upp i förteckningen.

Länkar:
Socialstyrelsen Meddelandeblad om egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede