Ny vindkraftsplan

Samråd genomfördes 23 april till och med 28 maj 2021 och nu bearbetar kommunen synpunkterna som kom in och tar fram ett förslag till granskningshandling.

Granskning av det uppdaterade planförslaget kommer i höst 2021 och det blir då nytt tillfälle för allmänheten att inkomma med synpunkter.

Längre ner på sidan ser du samrådshandlingarna från i våras.

Tidsaxel för ny vindkraftsplan

Samrådshandlingar från våren 2021

Tanums kommun håller på att ta fram en ny vindkraftsplan, och har nu upprättat en samrådshandling som du nedan kan ta del av. Synpunkterna blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med att färdigställa planen.

Planen kommer att utgöra ett tillägg till kommunens översiktsplan, ÖP 2030, på temat vindkraft och ska möjliggöra en samlad bedömning av hur man inom planens tidsperspektiv på bästa sätt kan ta tillvara de möjligheter som finns för vindkraftsetableringar samtidigt som största möjliga hänsyn tas till övriga värden och intressen i kommunen. Vindkraftsplanen ska ta ställning till möjligheten för vindkraft inom hela kommunens yta. Planen ska också utgöra ett underlag och stöd för kommunen och andra aktörer vid hantering av vindkraftsfrågor inom kommunen och utgöra ett stöd vid framtida hantering av vindkraftsärenden enligt miljöbalken.

Förslaget innebär att de utpekade områdena för storskalig vindkraft blir större, men något färre till antalet jämfört med den nu gällande vindkraftsplanen från 2009. Sammantaget ger detta möjligheter till kraftigt ökad elproduktion, samtidigt som påverkan på motstående intressen så långt som möjligt begränsas.

Som en del av planen har miljökonsekvensbedömning upprättats, som beskriver vilka konsekvenser planförslaget medför jämfört med ett nollalternativ och alternativa utbyggnadsscenarion.

Planhandling

Nedan kan du ta del av själva planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Det är denna handling som vi vill ha dina synpunkter på.

Bilagor

Bilagorna ger en bild av de naturvärden respektive visuella aspekter som bidragit till planförslagets utformning.

Digital karta

Här kan du få en övergripande bild av hur planförslaget tagits fram och vad det innebär. Du kan även lämna dina synpunkter direkt i kartan. Scrolla dig neråt i dokumentet och klicka dig fram via rubriker och länkar. Den digitala kartan fungerar bäst i webbläsaren Chrome.

Här finns den Digitala kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För en komplett bild av planförslag och miljökonsekvensbeskrivning hänvisas du till dokumentet Vindkraftsplan med miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling Pdf, 12.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 12.7 MB).

Presentation av förslaget

Här finns en presentation av planförslaget med berättarröst Powerpoint, 36.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Powerpoint, 36.5 MB). Filformatet är powerpoint.

Kontakta oss

Vill du ha ytterligare information, boka ett möte eller diskutera kring planförslaget kan du kontakta Olof Jönsson, planeringsarkitekt, telefon 0525-180 00 eller e-post mbn.diarium@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede