Ny vindkraftsplan

Granskning av förslaget till en ny vindkraftsplan har genomförts 15 mars 2022 till och med 15 maj 2022. Under granskningstiden fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget, och de synpunkter som då kom in har nu sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande. Det särskilda utlåtandet finns tillgängligt längre ner på denna sida.

Nästa steg i planprocessen blir att justera planförslaget med en ambition om att planen ska kunna antas av kommunfullmäktige 19 november 2022.

Tidsaxel för ny vindkraftsplan

Vindkraftsplanen

Tanums kommun håller på att ta fram en ny vindkraftsplan, som kommer att utgöra ett tillägg till kommunens översiktsplan, ÖP 2030, på temat vindkraft. Den nya vindkraftsplanen ska när den är klar ersätta kommunens befintliga vindkraftsplan från 2009. Planen ska möjliggöra en samlad bedömning av hur man inom planens tidsperspektiv på bästa sätt kan ta tillvara de möjligheter som finns för vindkraftsetableringar samtidigt som största möjliga hänsyn tas till övriga värden och intressen i kommunen. Vindkraftsplanen ska ta ställning till möjligheten för vindkraft inom hela kommunens yta. Planen ska också utgöra ett underlag och stöd för kommunen och andra aktörer vid hantering av vindkraftsfrågor inom kommunen och utgöra ett stöd vid framtida hantering av vindkraftsärenden enligt miljöbalken.

Vindkraftsplanen tas fram med stöd av plan- och bygglagen i en process i flera steg, där kommunen tar fram ett planförslag som allmänhet, myndigheter och övriga får lämna synpunkter på. Planförslaget kan under processens gång anpassas utifrån inkomma synpunkter innan det får sin slutgiltiga form och antas av kommunfullmäktige. Först när den nya planen är antagen och har fått laga kraft börjar den att gälla.

Som en del av planförslaget har en miljökonsekvensbedömning upprättats, som beskriver vilka konsekvenser planförslaget medför jämfört med ett nollalternativ och alternativa utbyggnadsscenarion.

Under våren 2021 genomfördes samråd för kommunens första förslag till en ny plan, där det föreslogs en utökning av tidigare utpekade områden för storskalig vindkraft jämfört med den gällande planen från 2009. Samrådsförslaget väckte ett stort engagemang, och många synpunkter på förslaget kom in till kommunen. Dessa synpunkter har sammanfattats och bemötts i en samrådsredogörelse. Pdf, 846.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 846.6 kB)

Efter samrådet justerade kommunen planförslaget genom att bland annat kraftigt minska ner på de områden som i samrådsförslaget föreslogs för vindkraftsutbyggnad. Granskning av det justerade planförslaget genomfördes 15 mars 2022 till och med 15 maj 2022, då förslaget fanns allmänt tillgängligt för synpunkter. Här kan du läsa de synpunkter som då kom in och som har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande Pdf, 579.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 579.1 kB).

Nästa steg i planprocessen blir att justera planförslaget med en ambition om att planen ska kunna antas av kommunfullmäktige 19 september 2022.

Särskilt utlåtande

Granskning av förslaget till en ny vindkraftsplan har genomförts 15 mars 2022 till och med 15 maj 2022. Under granskningstiden fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget, och de synpunkter som då kom in har nu sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande. Kommunstyrelsen beslutade 1 juni 2022 om att godkänna det särskilda utlåtandet.

Här kan du läsa det särskilda utlåtandet Pdf, 579.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 579.1 kB).

Info om särskilt utlåtande (uppdateras)

Digital karta från granskningen

Här finns den digitala kartan från granskningsskedet. På den kan du se vilka områden som under granskningen av planförslaget pekades ut som vindkraftsområden. I kartan går det att zooma samt att tända kartskikt med sådant som buffertzoner och olika riksintressen. Den digitala kartan fungerar bäst i webbläsaren Chrome.

Här finns den digitala kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För en komplett bild av granskningshandlingens planförslag och miljökonsekvensbeskrivning hänvisas du till Vindkraftsplan med miljökonsekvensbeskrivning, granskningshandling Pdf, 22.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 22.4 MB).

Äldre handlingar

Nedan finns handlingar från tidigare skeden av planprocessen.

Granskningshandlingar

Nedan kan du ta del av de granskningshandlingar för planförslag med miljökonsekvensbeskrivning, samt tillhörande bilagor som var aktuella under planens granskning 15 mars 2022 till och med 15 maj 2022.

Planförslag och bilagor, granskningshandling

Samrådsredogörelse

Samråd, med tillfälle att lämna synpunkter på det nya planförslaget genomfördes våren 2021. De synpunkter som då kom in har i januari 2022 sammanfattats i en samrådsredogörelse som finns nedan.

Samrådshandlingar från våren 2021

Nedan kan du ta del av samrådsförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Det är denna handling som man kunde lämna synpunkter på under våren 2021.

Planförslag - samrådshandling

Bilagor

Bilagorna ger en bild av de naturvärden respektive visuella aspekter som bidragit till planförslagets utformning.

Digital karta från samrådet

Här finns den digitala kartan från samrådet som genomfördes våren 2021. Den ger en övergripande bild av hur samrådsförslaget tagits fram och vad det innebar. Scrolla dig neråt i dokumentet och klicka dig fram via rubriker och länkar. Den digitala kartan fungerar bäst i webbläsaren Chrome.

Här finns den digitala kartan från samrådet 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För en komplett bild av samrådets planförslag och miljökonsekvensbeskrivning hänvisas du till dokumentet Vindkraftsplan med miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling Pdf, 12.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 12.7 MB).

Presentation av förslaget

Här finns en presentation av samrådsförslaget med berättarröst Powerpoint, 36.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Powerpoint, 36.5 MB). Filformatet är powerpoint.

Kontakta oss

Vill du ha ytterligare information, boka ett möte eller diskutera kring processen och planförslaget kan du kontakta Olof Jönsson, planeringsarkitekt, telefon 0525-180 00 eller e-post mbn.diarium@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede