Strategi för planarbete

Antagen av kommunstyrelsen den 13 augusti 2003, § 219.

Verksamhetsmål

För en lämplig utveckling av kommunen är det angeläget att ha en god planberedskap. Den fysiska planeringen skall resultera i en god samhälls- och landskapsmiljö.

Planformer

Översiktsplan
Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda. Kommunfullmäktige skall minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Fördjupad översiktsplan
Intentionerna i översiktsplanen behöver förtydligas för de större samhällsområdena för att ge underlag för bedömning av fortsatt detaljplaneläggning och för bygglovgivning. Fördjupningar av översiktsplanen skall göras för samhällena Tanumshede, Fjällbacka, Hamburgsund och Grebbestad.

Detaljplan
Regleringen av markens användning och av bebyggelsen inom kommunen sker genom detaljplaner. En detaljplan får omfatta endast en begränsad del av kommunen. Förutom detaljplaner för exploatering kan s.k. "bevarandeplaner" upprättas för att säkerställa värdefulla miljöer.

Områdesbestämmelse
För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan områdesbestämmelser antas för att säkerställa att syftet med översiktsplanen uppnås.

Fastighetsplan
I fastighetsplan kan för områden som omfattas av detaljplan meddelas bestämmelser om markens indelning i fastigheter och om servitut, ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter samt om gemensamhetsanläggningar.

Organisation

Kommunstyrelsen leder och samordnar den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten.

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende fysisk planering förutom översiktlig planering av användningen av mark och vatten. Nämnden har delegation från kommunfullmäktige att besluta om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser. Miljö- och byggnadsnämndens befogenheter omfattar inte rätt att anta detaljplaner för större områden, planer som reglerar många motstridiga intressen, särskilt känsliga miljöer eller som är av principiellt intresse, ej heller planer som medför större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen, om inte åtagandet redan beslutats i annat sammanhang. Vad nu sagts gäller även ändring eller upphävande av plan.
Den fysiska planeringen i kommunen bedrivs av samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggavdelning som uppdragsverksamhet.

Uppdragsgivare

Externa
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten vilket innebär att kommunen har planmonopol. Önskemål om planläggning inkommer ofta från markägare och exploatörer. Om önskemålen överensstämmer med kommunens inriktning kan kommunstyrelsen ge s.k. plantillstånd.

Plantillstånd
Eftersom förutsättningarna kan förändras med tiden bör ett beslut om plantillstånd begränsas till att gälla i två år. Detta innebär att planarbetet skall påbörjas och avtal med kommunen (planavtal eller exploateringsavtal) skall tecknas inom två år.
Som regel innehåller exploatörens anhållan om plantillstånd en beskrivning av projektet i form av text och/eller skisser. Om denna redovisning inte är tillräckligt utförlig och konkret, eller om den avviker från kommunens inriktning, kan kommunstyrelsens beslut om plantillstånd innehålla villkor som kommunen vill ställa upp.
Om kommunen inte har några ekonomiska eller andra intressen i genomförandet av planen tecknas planavtal med miljö- och byggnadsnämnden om reglering av kommunens kostnader för planarbetet. I annat fall upprättar tekniska nämnden ett exploateringsavtal som skall godkännas av kommunfullmäktige.

Interna
De planer som kommunen själv tar initiativ till skall alltid ha en intern beställare.
Kommunstyrelsen är uppdragsgivare för översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner. Även s.k. bevarandeplaner och planarbeten som tillkommer för att möjliggöra försäljning av kommunala fastigheter har kommunstyrelsen som beställare.
Tekniska nämnden är beställare för planarbeten som ingår i exploateringsprojekt för framtagande av tomter för bostäder eller verksamheter. Planarbetena finansieras av ett årligt särskilt anslag från kommunfullmäktige.
Även kultur- och fritidsnämnden kan i vissa fall beställa planarbeten som behövs för nämndens verksamhet.

Planläget

Kommunens översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2002-05-27.

Fördjupade översiktsplaner har påbörjats för Tanumshede och Fjällbacka.
Pågående och kommande planarbeten har listas och grupperas kontinuerligt i fyra grupper.
I gruppen pågående ingår planer som arbetas aktivt med och för vilka planprogram har upprättats för samråd.
Planer i prioritetsgrupp 1 har fått plantillstånd eller på annat sätt beslutats om påbörjande. För att externa planer skall ingå i prioritetsgrupp 1 skall dessutom avtal med kommunen ha tecknats. För planer i grupp1 beräknas planprogram vara framme under innevarande år.
Till prioritetsgrupp 2 har förts planer som avses påbörjas nästkommande år. Här ingår även planer för vilka planprogram varit föremål för samråd, men som därefter av olika anledningar avstannat.

Prioritering 3 anges för planer utan bestämd påbörjandetid.

Plangenomförande

Innan beslut tas om påbörjande av planarbete skall möjligheterna till genomförande av den färdigställda planen såväl ekonomiskt som tidsmässigt vara klarlagt. Planens genomförande bör påbörjas i direkt anslutning till att planens antagande vunnit laga kraft. Projekten skall tas upp i investeringsbudgeten med kostnader de år genomförandet skall ske.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede