Program Grönemads strandområde

Program Grönemad strandområdeFörstora bilden

Välkommen till projekthemsidan för program för Grönemads strandområde!

Programmet syftar till att studera de olika behoven i strandområdet i Grönemad.

Programområdet ligger cirka två kilometer nordväst om Grebbestad centrum.

Kommunfullmäktige har godkänt programmet enligt beslut 2023-09-18, KF § 114.

Programhandlingar

Digitalt program för Grönemads strandområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrunden till arbetet

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18, KS § 288, att upprätta ett program för Grönemads strandområde. Bakgrunden är att det finns ett behov av att identifiera och studera frågor i ett större sammanhang kring strandområdet i Grönemad.

Som grund till kommunstyrelsens beslut finns ett yttrande från miljö- och byggandsförvaltningen från 2019 där förvaltningen identifierade viktiga frågor som har nu studerats i detta program. Dessa är:

  • Omprövning av ställningstagande kring rekommendationen "R2 - utbyggnad av bostäder på sikt" i den nu gällande fördjupade översiktsplanen för Grebbestad (antagen år 2006).
  • Allmänna intressen såsom områdets karaktär och användning, badplats, utveckling av besöksnäring, strandpromenad, hamn med mera.
  • Enskilda intressen såsom hantering av de beviljade planbeskeden, användning av bebyggda områden norr om badstranden, enskilda verksamheter som påtalat behov av mark med mera.
  • Upphävande av strandskydd.
  • Huvudmannaskap för allmänna platser.
  • Parkeringsbehov och samordning.
  • Områdets fastighetsrättsliga disposition.

Vad är ett program?

Ett program är det första steget i en planprocess för att upprätta en detaljplan över ett område.

Kommunen kan välja att upprätta ett program för mer komplicerade detaljplaner, som exempelvis berör många intressenter och omfattar större områden. Detta för att i ett tidigt skede ange mål- och utgångspunkter för det fortsatta arbetet med detaljplanen.

Här finns mer information om vad en detaljplan och en planprocess är.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede