Blå översiktsplan

Hur kan hav och kust i norra Bohuslän nyttjas på ett sätt som ger jobb och utveckling samtidigt som höga natur- och kulturvärden bevaras? Frågor som dessa tacklas i ett planeringsarbete, nytt i sitt slag. Fram till 15 september kan alla chans säga sin mening om den blå översiktsplanen.

-Vi vill att så många som möjligt tar chansen att tycka till, säger Moa Leidzén, tillförordnad planchef i Tanum.

Havet är därtill i allmänhet betydligt mindre utforskat än land. Begränsat kunskapsunderlag är en utmaning.

Moa Leidzén och Karin Kempe

Tanums kommun består av mer hav än vad som får plats på de flesta kartor. Moa Leidzén och Karin Kempe hoppas att många tar den chans som nu ges att i ett tidigt skede påverka det planeringsarbete som utförs tillsammans med grannkommuner.

Mer hav än land

Tanums kommun består av mer hav än land och det samma gäller för grannkommunerna. Nu tar de gemensamt fram en Blå översiktsplan och marin näringslivsstrategi.

När politikerna om ett par år fattat de sista besluten om dessa dokument blir de vägledande vid hanteringen av olika ärenden som vattenbruk,  marin energi och satsningar inom besöksnäring och friluftsliv.

Dessförinnan diskuteras såväl utvecklingsmöjligheter som bevarande och skydd av natur- och kulturvärden. Alla intressen lyfts fram och vägs mot varandra.

-Helhetsperspektivet är viktigt, säger Leidzén.

-Många verksamheter här livnär sig i vår unika miljö. Det gäller att hålla en balans mellan exploatering, naturvärden och en hållbar utveckling, säger Karin Kempe, näringslivsutvecklare i Tanums kommun.

Blå översiktsplans dokument

”Unikt”

Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil är bland de första kustkommunerna i landet att göra en översiktsplan för havsområdet.

-Att fyra kommuner går ihop om planeringen tror jag är unikt, säger Elsie Hellström, processledare i kommunala nätverket Tillväxt Bohuslän.

En Maritim näringslivsstrategi tas fram parallellt med översiktsplanen.

-Vi försöker få till en korsbefruktning mellan fysisk planering och tillväxtfrågor, säger Hellström.

Kempe välkomnar ett arbete som synliggör havet som resurs:

-Med översiktsplanen och näringslivsstrategin kan en företagare lättare förstå vad som är möjligt att göra, och var.

Prioritering

Pågående samråd om programförslaget för Blå översiktsplan innebär att alla kan tycka till om exempelvis föreslagna blå samhällsbyggnadsmål. De berör bland annat fiske, turism och sjöfart och läggs till grund för de rekommendationer och riktlinjer för användningen av olika vattenområden som senare mejslas fram. Då avgörs prioriteringen av olika intressen.

Arbetet med Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi har i sommar presenterats på olika publika evenemang. Intervjuer och samtal med näringsidkare, forskare och andra sakkunniga pågår och breddar kunskapsunderlaget.

Möte i Grebbestad

Samrådsmöten hålls i varje kommun, i Grebbestad den 1 september.

Förhoppningen är att många tar chansen att komma dit och även skickar in sina synpunkter.

-Tänk på dina barn! Hur vill du att det ska vara här när de växer upp?, säger Karin Kempe.

På Tillväxt Bohusläns hemsida finns mer information om Blå översiktsplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

_________________________

Fakta om Blå översiktsplan för norra Bohuslän och Maritim näringslivsstrategi:

Görs gemensamt av kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. Arbetet leds av styrgruppen för Tillväxt Bohuslän.

Syfte med planen: Säkra god planering av marina resurser, behålla områdets attraktivitet, ge en grund för hållbar ekonomisk utveckling och resursanvändning.

Två delar:
Territorialdelen (öppet hav) avgränsas av kommunens/rikets gräns i Skagerrak och en rödmarkerad linje som löper en nautisk mil utanför baslinjen (som följer de yttersta skären). Även statlig planering pågår för detta havsområde.

Kustvattendelen (skärgården) går från röda linjen mot fastlandet och omfattar landområden av betydelse för anläggningar i havet.

Näringslivsstrategin syftar till att stödja en utveckling av det lokala näringslivet förenlig med långsiktigt hållbart nyttjande av marina resurser.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede