Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Samtidigt som översiktsplanen innehåller kommunens vision, och är ett strategiskt dokument för utvecklingen av den fysiska miljön, ska den också möjliggöra en rationalisering av efterföljande planläggning.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för myndigheter eller enskilda. Planen har däremot en viktig vägledande funktion då den ska ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i bland annat planerings-, bebyggelsefrågor och tillståndsprövningar. Översiktsplanen ger också en bred och tidig information till kommuninvånarna, företag och organisationer om hur kommunen ser på utvecklingen i olika frågor och i olika delar av kommunen.

Processen att ta fram en översiktsplan är demokratiskt och möjlighet till insyn och påverkan ges för kommuninvånare, företag, organisationer och andra intressenter vid utformningen av översiktsplanen.

Kommunens översiktsplan kan kompletteras med fördjupade översiktsplaner (FÖP). Dessa fördjupade översiktsplaner kan vara geografiska, då ett område eller tätort studeras, eller tematiska, då ett visst ämne studeras. Tillsammans utgör alla översiktliga planer kommunens översiktsplan. Kommunens översiktsplan är därför inte alltid samlad i ett och samma dokument.

Översiktsplanen redovisar:

  • Kommunens ställningstagande till grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden.
  • Kommunens syn på hur den byggda miljön skall användas, utvecklas och bevaras.
  • Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer.
  • Hur nationella och regionala mål samordnas till en hållbar utveckling.
  • De områden i strandnära lägen som lämpar sig för landsbygdsutveckling, kallas LIS-områden.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede