Program för del av Ulmekärr 1:3 med flera

Del av planområde Ulmekärr 1:3 med flera

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2015-08-18 § 176 godkänt rubricerad detaljplan för programsamråd.

Planområdet är beläget intill väg 1013 mellan Grebbestad och Havstenssund och ligger strax utanför gränsen till området som omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad (FÖP 2006).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i ett område ca. 2 km norr om Grebbestad centrum. Intentionerna är att möjliggöra för en blandad bebyggelse med både enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus. Förutom områden för bostadsbebyggelse innefattar detaljplanen ytor för dagvattenhantering, vägar, VA, lekplats och avfallshantering. Planen innefattar även ett område med befintliga bostadshus, dessa föreslås få utökade byggrätter.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen till;

Tanums kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post till; mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger

senast 2015-11-06

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Olof Jönsson

Tel. 0525-183 42
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2

457 31 Tanumshede