Detaljplan för Tanums- Rörvik 1:56 med flera

Campingområdet

Det aktuella planområdet är i beläget i Rörvik söder om Grebbestad, mellan Rörviksvägen och väg 163. Området är inte tidigare detaljplanelagt och utgörs i huvudsak av före detta åkermark och naturmark.

Enligt planförslaget medges ca 10 tomter för friliggande enbostadshus för helårsendamål. Alternativa lösningar för anordnande av tillfart till området  redovisas i planförslaget.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, helst skriftligen, till:

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

Senast 2009-03-20

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Sandra Olsson

Tel. 0525-183 94
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede