Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 med flera, långtidsparkering

Del av planområde Tanums-Rörvik 1:141, långtidsparkering

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av parkering samt återvinningsstation.

Planområdet är beläget i Grebbestad, öster om Repslagaregatan vid den befintliga grusparkeringen.

I planområdet föreslås ett område för parkering för att underlätta trafiksituationen i Grebbestad centrum. En utbyggnad enligt planförslaget innebär att befintlig parkering utvidgas. Inom planområdet föreslås även en byggrätt för återvinningsstation.

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2018-08-28 § 155 beslutat att anta detaljplanen.

 

Antagandehandlingar

Handlingar från tidigare skeden

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns tillgängliga på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Lars-Erik Karlsson

Tel. 0525-183 37
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede