Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 med flera, långtidsparkering

Del av planområde Tanums-Rörvik 1:141, långtidsparkering

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2018-01-23 § 11 godkänt detaljplanen för granskning.

Granskning pågår 2018-02-09 till och med 2018-03-09

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av parkering samt återvinningsstation.

Planområdet är beläget i Grebbestad, öster om Repslagaregatan vid den befintliga grusparkeringen.

I planområdet föreslås ett område för parkering för att underlätta trafiksituationen i Grebbestad centrum. En utbyggnad enligt planförslaget innebär att befintlig parkering utvidgas. Inom planområdet föreslås även en byggrätt för återvinningsstation.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2018-03-09

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skeden

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Lars-Erik Karlsson

Tel. 0525-183 37
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede