Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101, småbåtshamn

Tanums-Rörvik 1:101 småbåtshamn

Samråd pågår 2020-02-18 till och med 2020-03-20

Planområdet ligger cirka två kilometer söder om Grebbestads centrala delar, nordväst om Tanumstrandsanläggningen, och i direkt anslutning till befintlig småbåtshamn och Norra byn.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utökning av befintlig småbåtshamn, utveckla badplatsen samt tillåta vattenanknuten verksamhet och bekräfta allmänna stråk genom planområdet. De planerade båtplatserna och det befintliga friluftsbadet ska inte hamna i konflikt med varandra. Förslaget möjliggör en utökning av befintliga brygganläggningar och medverkar till att cirka 25 nya båtplatser kan anläggas i anslutning till befintlig småbåtshamn. Sjöbodar tillhörande småbåtshamnen, ej avsedda för boende, föreslås få uppföras inom planområdet liksom byggnader för vattenanknuten verksamhet, exempelvis kajakuthyrning. Omklädningsrum och kiosk tilllåts vilket kan nyttjas av besökare till befintligt friluftsbad.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till: Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE. Skicka endast till ett av alternativen.

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2020-03-20

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede