Detaljplan för Tanumshede 1:120-1:124 med flera, Bergsvägen, Rylandsvägen

Tanumshede 1:120-1:124

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2019-12-03 § 317 godkänt detaljplanen för granskning.

Granskning pågår 2019-12-19 till och med 2020-01-23

Planområdet är beläget inom Tanumshede tätort, strax nordväst om centrum.

Detaljplanens syfte är att bekräfta befintlig byggnation samt utvidga befintlig byggrätt och göra den mer flexibel i form av att den prickade marken minskas.

I området nordost om Rylandsvägen bekräftas de befintliga byggnaderna i detaljplanen. För området sydväst om Rylandsvägen utökas byggrätten för att bekräfta befintliga förråd samt möjliggöra mindre utbyggnad av förråd och bostadshus.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Undvik att skicka till mer än ett av alternativen.

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2020-01-23

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Evelina Tollesson

Tel. 0525-181 33
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede