Program till detaljplan för Västra vägen etapp 2 och 3, del av Tanums-Gissleröd 1:4 med flera

Campingområdet

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2016-04-26 § 67 att godkänna planprogrammet för samråd.

Syftet med detaljplanen är att avlasta trafiksituationen i Grebbestad genom att Västra vägen sammankopplar Grebbestads centrala och västra delar med väg 163 vid Greby. Planering sker i olika etapper, varav denna detaljplan och planprogram avser sträckan mellan Grönemadsvägen och Tage Wikströms Gata. Planen syftar även till att skapa en central infartsparkering, förbättra förbindelser för gång- och cykeltrafik, möjliggöra utveckling för Charlottenlund samt utreda förutsättningar för en återvinninggscentral. Möjlighet att tillskapa bostäder kommer att undersökas. Syftet med planen överensstämmer med fördjupad översiktsplan för Grebbestad med undantag för bostäderna.

Planområdet är lokaliserat strax nordväst om centrala Grebbestad. Norra sidan av området ligger i anslutning till Grönemadsvägen och södra delen gränsar till Tage Wikströms gata och Sövallsvägen.

Kommunen tog under 2009 fram en åtgärdsplan för Grebbestad. Syftet med åtgärdsplanen var att redovisa åtgärder kommunen skulle kunna vidta för att hantera framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem i Grebbestad, med målet att trafiksituationen inte skulle förvärras vid ny exploatering. Västra vägen är en av beståndsdelarna i åtgärdsplanen och kommer genomföras som ett led i att avlasta den ansträngda trafiksituationen i Grebbestads centrala delar och är en förutsättning för ytterligare exploateringar i Grebbestadsområdet.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

Det går också bra att lämna synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2016-09-05

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Olof Jönsson

Tel. 0525-183 42
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede