Detaljplan för Tanums-Åseröd 1:30 med flera, östra Veddökilen

Tanums-Åseröd 1:30, östra Veddökilen, vy över planområdeFörstora bilden

Planområdet ligger i samhället Långesjö, cirka 3,5 kilometer norr om Fjällbacka.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad med bostäder, samt brygga med promenadstråk och sjöbodar i samhället Långesjö. Allmänhetens tillgång säkerställs med allmänt gångstråk utmed vattnet.

Planen medger för den östra delen utbyggnad av bostäder inklusive bostadsparkering. Bostadshusen föreslås uppföras som flerbostadshus och kommer inrymma 20-25 lägenheter.

Inom den sydvästra delen medges utbyggnad av sjöbodar. Planförslaget säkerställer även en allmänt tillgänglig bryggpromenad som binds samman med gångvägar norr respektive söder om planområdet. I den västligaste delen omfattar planen även ett mindre vattenområde.

Planen är nu ute på granskning 2 till den 6 september 2023. För det fortsatta planarbetet är det angeläget att eventuella synpunkter kommit in skriftligen via e-post till mbn.diarium@tanum.se, eller till Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 Tanumshede. Skicka endast till ett av alternativen. Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken i rutan 'Lämna synpunkter' senast 6 september 2023.

Planhandlingar

Granskning 2

Handlingar från tidigare skede

Grankningsutlåtande 1

Grankningshandlingar - granskning 1

Samrådshandlingar

Programsamrådshandlingar (innan delning)

Programsamrådsredogörelsen och samrådsredogörelsen finns tillgängliga på plan- och kartavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede