Detaljplan för Tanums-Åseröd 1:30 med flera, östra Veddökilen

Tanums-Åseröd 1:30, östra Veddökilen, vy över planområde

Samråd pågår 2019-07-02 till och med 2019-08-30

Planområdet ligger i Långesjö samhälle, cirka 3,5 kilometer norr om Fjällbacka.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad med bostäder, mindre café, samt brygga med promenadstråk och sjöbodar i Långesjö samhälle. Allmänhetens tillgång säkerställs med allmänt gångstråk utmed vattnet.

Detta samråd har föregåtts av ett planprogram där ett större område ingick. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-09-27 § 156 om delning av detaljplan för Heljeröd 1:11 med flera, Veddökilen.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Undvik att skicka till mer än ett av alternativen.

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2019-08-30

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Programsamråd

Programsamrådsredogörelsen finns tillgänglig på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede