Detaljplan för Svenneby 2:14 med flera, Andreastorpet

Vy över planområdet och Andreastorpet

Planområdet ligger i den södra delen av Tanums kommun, strax söder om Svenneby.  

Syftet med detaljplanen är att uppdatera den gamla byggnadsplanen. Det finns en efterfrågan av bostäder i denna delen av kommunen, men den gällande byggnadsplanen är otidsenlig, såtillvida att den inte är anpassad efter den omgivande bebyggelsen och de landskapsförutsättningar som finns på platsen.

I den gällande byggnadsplanen är större delen av dalgången planlagd för boende, medan man i den nya detaljplanen vill placera bebyggelsen i huvudsak längs dalgångens sidor. Planförslaget innebär en ändrad disposition av området i förhållande till tidigare byggnadsplan och inte någon egentlig andrad användning.

Planförslagets innehåll överensstämmer med inriktningen i översiktsplanen. Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

 

Antagandehandlingar

Handlingar från tidigare skeden

Utställningshadlingar

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns tillgängliga på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Leif Fred

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede