Detaljplan för Svenneby 2:14 med flera, Andreastorpet

Vy över planområdet och Andreastorpet

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2017-07-04 § 124 godkänt rubricerad detaljplan för utställning.

Utställning: 19 oktober 2017 till och med 21 november 2017

Planområdet ligger i den södra delen av Tanums kommun, strax söder om Svenneby.  

Syftet med detaljplanen är att uppdatera den gamla byggnadsplanen. Det finns en efterfrågan av bostäder i denna delen av kommunen, men den gällande byggnadsplanen är otidsenlig, såtillvida att den inte är anpassad efter den omgivande bebyggelsen och de landskapsförutsättningar som finns på platsen.

I den gällande byggnadsplanen är större delen av dalgången planlagd för boende, medan man i den nya detaljplanen vill placera bebyggelsen i huvudsak längs dalgångens sidor. Planförslaget innebär en ändrad disposition av området i förhållande till tidigare byggnadsplan och inte någon egentlig andrad användning.

Planförslagets innehåll överensstämmer med inriktningen i översiktsplanen. Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2017-11-21

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skeden

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Leif Fred

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede