Detaljplan för Resö Hamn, Resö 3:24, Myren 1:1 med flera

Resö hamn med omgivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2011-06-14 att godkänna rubricerat förslag för samråd.

Samrådstid: 7 juli 2011 – 30 september 2011

Syftet med planen är att kunna bygga en entré till Kosterhavets nationalpark med tillhörande parkeringsmöjligheter, utvecklingsmöjligheter för hamnmagasinet med övernattningsmöjligheter, seniorboende, några nya enbostadshus samt utveckling av hamnen. I detta ingår även hamn för mindre båtar/angöringshamn med tillhörande försäljning av båtbränsle i den norra delen av planområdet.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, helst skriftligen, till:

Tanums kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

457 81 TANUMSHEDE

Senast 2011-09-30

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skeden

Programhandlingar

Samrådsredogörelse finns tillgänglig på plan- och byggavdelningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede