Program till detaljplan för del av Resö 3:12, 3:13 med flera

Del av planområde för Resö3:12, 3:13

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2014-11-25 § 275 godkänt rubricerat program för samråd.

Samrådstid: 23 januari 2015 till och med den 3 mars 2015

Planområdet är beläget på Resö, söder om skolan och norr om Gårvik. Planförslaget har stöd i översiktsplanen för Tanums kommun från 2002, i vilken området redovisas som lämpligt utvecklingsområde för bostäder.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa byggrätter för cirka 30 stycken friliggande enbostadshus och cirka 8 stycken lägenheter byggda som kedjehus. Planområdet är mycket väl lämpat för barnfamiljer med närhet till både orörd natur med bad samt kommersiell/offentlig service med skola, bollplan med mera.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen via e-post; mbn.diarium@tanum.se, eller till till;

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.


Senast 2015-03-03

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Maja Lindstedt

Tel. 0525-181 78
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede