Detaljplan för del av Resö 3:12, 3:13 med flera

Samråd pågår 2022-10-17 till och med 2022-11-14

Planområdet är beläget på den södra delen av Resö, norr om Gårvik. I norr gränsar planområdet till Holmbackvägen och i öster till Mariavägen som är en smal grusväg utnyttjad främst för gång- och cykeltrafik.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnation av bostäder i form av småhusbebyggelse; villor, parhus och mindre flerbostadshus. Planen säkerställer även ett befintligt dike, som går från planområdet ner till havet, för hantering av dagvatten från ett större område med bostäder.

Detaljplanen går i linje med kommunens översiktsplan (ÖP 2030) och handläggs med ett normalt förfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanen antas inte innebära någon betydande miljöpåverkan och en separat miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen via e-post; mbn.diarium@tanum.se, eller till;

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Skicka endast till ett av alternativen.

Senast 2022-11-14

Samrådshandlingar

Programsamrådsredogörelse finns tillgänglig på plan- och kartavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede