Program till detaljplan för del av Oppen 3:4, Tanums näringspark

PlanområdetFörstora bilden

Miljö- och byggnadsnämnden avser upprätta en ny detaljplan för del av Oppen 3:4 m.fl. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2011-04-19 § 100 att godkänna rubricerat program för samråd.

Samrådstid: 16 maj 2011 till och med 4 juli 2011

Syftet med programmet är att klargöra områdets lämplighet för småindustri/handel med hänsyn till allmänna och närboendes intressen. I programmet behandlas även möjligheterna till en mindre bostadskomplettering, avgränsningen mot befintlig bebyggelse, trafikmatning, landskapsanpassning, miljöbedömning och liknande frågor.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

Senast 2011-07-04

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Olof Jönsson

Tel. 0525-183 42
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede