Detaljplan för del av Oppen 3:4 med flera, busshållplats, smitväg

Översiktskarta planområde Oppen 3:4, busshållplats, smitväg

Granskning pågår 2021-12-02 till och med 2021-12-23

Planområdet är beläget intill motorväg E6, i anslutning till Tanums shoppingcenter och utgör en yta på omkring sju hektar.

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintliga anläggningar och förbättra trafiksituationen inom planområdet.

För att avlasta den befintliga anslutningsvägen Brehogsvägen har en ny gatuförbindelse (Smitvägen) byggts mellan Brehogsvägen och väg 914 (Bullarevägen). Smitvägen bekräftas i planförslaget. För att möjliggöra en ökad trafiksäkerhet vid korsningen, så föreslås ett högersvängfält vid Smitvägen, längs med väg 914.

Vidare innebär planförslaget möjlighet att utmed Brehogsvägen, mellan cirkulationsplatsen vid väg 163 och cirkulationsplatsen vid busshållplatsen, anlägga två körfält i vardera riktningen.
I anslutning till cirkulationsplatsen mellan Tanums shoppingcenter och Rastas anläggning, bekräftas befintlig busshållplats i detaljplanen.

I gällande detaljplan finns ett område med markanvändningen kontor och hotell. I aktuellt planförslag föreslås denna del istället användas för ”småindustri, handel och kontor” och även inrymma en mindre yta för pendelparkering.

Planförslaget är förenligt med fördjupad översiktsplan för Tanumshede och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:
Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE.

Skicka endast till ett av alternativen.

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2021-12-23

Planhandlingar

Granskningshandlingar

Handlingar från tidigare skede

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Linda Eklund

Tel. 0525-181 33

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede