Detaljplan för del av Norra Backa 1:3 med flera

Foto över planområdet Norra Backa 1:3

Samråd pågår 2020-03-13 till och med 2020-04-17

Planområdet ligger cirka 3 kilometer nordost om Fjällbacka centrum.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya byggrätter för fritidsboende i anslutning till golfbana, att stärka turism och rekreationsvärden, samt att säkra en tillfartsväg tillsammans med befintliga och nya gångstråk i området.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2020-04-17

Undvik att skicka till mer än ett av alternativen.

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede