Program till detaljplan för del av Långåker 1:6 med flera, Saltviks camping

Ett förslag till detaljplan för Långåker 1:6 med flera, Saltviks camping, i Tanums kommun finns nu utställt för samråd. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Berörda fastighetsägare, innehavare av rättigheter, myndigheter, organisationer och andra intressenter får nu möjlighet att ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med planen är att utöka campingens yta och att fastställa campingområdets utformning. Campingverksamheten ska anpassas till ändrade regelverk och bestämmelser gällande brandskyddsavstånd, vilket medför färre campingenheter per yta. För att kompensera för bortfallet av enheter vill ägaren pröva att ta ytterligare områden inom fastigheten Långåker 1:6 i anspråk. Detaljplanen vill även pröva campingstugor samt bekräfta befintliga bostadsfastigheter.

Planförslaget bedöms i huvudsak vara i linje med gällande blå översiktsplan samt översiktsplan (ÖP 2030), men frågor rörande natur- och kulturvärden behöver särskilt beaktas. Ett genomförande av planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan och en separat miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte tas fram

Planen är nu ute på samråd.

Lämna dina synpunkter skriftligen via e-post till mbn.diarium@tanum.se, eller till Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 Tanumshede. Skicka endast till ett av alternativen. Det går också bra att lämna synpunkter direkt via länken i rutan "Lämna synpunkter" senast 6 september 2023.

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Programsamråd

Programsamrådsredogörelse

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Linda Eklund

Tel. 0525-181 33
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede