Detaljplan för del av Kville-Bräcke 2:3

Planområdet är beläget strax norr om Fjällbacka centrum, längs Bräckevägen.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för bostäder väl anpassade till landskapet. Vidare syftar detaljplanen till att bevara de högsta bergspartierna med hänsyn till de landskapliga värdena samt skapa förutsättningar för att röra sig ut mot naturmarken för att möjliggöra ett rörligt friluftsliv.

Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Det har nu tagits fram en samrådsredogörelse.

Planhandlingar

Samrådsredogörelse

Handlingar från tidigare skede

Samrådshandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Linda Eklund

Tel. 0525-181 33

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede