Detaljplan för del av Kville-Bräcke 2:3

Ortofoto planområde Kville-Bräcke 2:3

Samråd pågår till och med 2022-04-19

Planområdet är beläget strax norr om Fjällbacka centrum, längs Bräckevägen.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för bostäder väl anpassade till landskapet. Vidare syftar detaljplanen till att bevara de högsta bergspartierna med hänsyn till de landskapliga värdena samt skapa förutsättningar för att röra sig ut mot naturmarken för att möjliggöra ett rörligt friluftsliv.

Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Undvik att skicka till mer än ett av alternativen.

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2022-04-19

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Linda Eklund

Tel. 0525-181 33

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede