Detaljplan för del av Kanebo 1:6 med flera, Tångane

Stenmur och väg inom planområdet

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde       2017-12-12§ 259 godkänt rubricerad detaljplan för utställning. I maj 2015 godkände miljö- och byggnadsnämnden plan-förslaget för utställning, men med anledning av att det har gjorts väsentliga ändringar efter den senaste utställningen ställs planförslaget ut på nytt.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätterna för medlemmarna i Vassvikens stugägarförening för att anpassa bostadshusen till helårsboende. Planen omfattar 35 småhus. Detaljplanen ska även pröva utökning av en bostadsfastighet samt möjliga delningar av fem bostadsfastigehter.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post: mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna synpunkter via länken till höger.


Senast 2018-03-23

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skeden

Utställning 1

Samrådshandlingar

Programsamrådshandlingar

Program- och samrådsredogörelse samt utställningsutlåtande 1 finns tillgängliga på planavdelningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Andrea Johansson

Tel. 0525-183 61
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede