Detaljplan för del av Kanebo 1:6 med flera, Tångane

Stenmur och väg inom planområdet

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2015-05-27 § 118 godkänt rubricerad detaljplan för del av Kanebo 1:6 med flera, Tångane för utställning. Initiativtagare till detaljplanen är Vassvikens Stugägarförening. Planförslaget har tagits fram av Anders Hansson, Sjölén & Hansson Arkitekter.

Syftet med planen är att utöka byggrätterna för medlemmarna i stugägarföreningen Vassviken för att anpassa bostadshusen till helårsboende. Planen omfattar 35 småhus.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post: mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna synpunkter via länken till höger.


Senast 2015-09-03

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skeden

Samrådshandlingar

Programsamrådshandlingar

Program- och samrådsredogörelse finns tillgängliga på planavdelningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Andrea Johansson

Tel. 0525-183 61
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede