Detaljplan för del av Hamburgsund 13:22 med flera, Mörebacka

Foto över planområde Hamburgsund 13:22, Mörebacka

Samråd pågår till och med 2022-10-17

Planområdet ligger cirka 1 km öster om Hamburgsunds tätort, mellan Gamla vägen i norr och Kvillevägen i öster. Planområdet utgörs av naturmark med berg, skog och gräsmarker samt enstaka bostadshus.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med plats för cirka 100 bostäder i form av friliggande villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus, plats för förskola, samt eventuellt tillfälligt boende, exempelvis vandrarhem. Särskild omsorg ska läggas på utformning och placering i förhållande till terräng och landskapsbild. Viktiga stråk och ytor för det rörliga friluftslivet och rekreation ska säkerställas.

Planförslaget avviker till viss del ifrån fördjupad översiktsplan för Hamburgsund.

Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte tas fram.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Undvik att skicka till mer än ett av alternativen.

Senast 2022-10-17

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Evelina Tollessson

Tel. 0525-186 63

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede