Detaljplan för del av Hamburgsund 13:22 med flera, Mörebacka

Foto över planområde Hamburgsund 13:22, Mörebacka

Planområdet ligger cirka 1 km öster om Hamburgsunds tätort, mellan Gamla vägen i norr och Kvillevägen i öster. Planområdet utgörs av naturmark med berg, skog och gräsmarker samt enstaka bostadshus.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med plats för cirka 100 bostäder i form av friliggande villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus, plats för förskola, samt eventuellt tillfälligt boende, exempelvis vandrarhem. Särskild omsorg ska läggas på utformning och placering i förhållande till terräng och landskapsbild. Viktiga stråk och ytor för det rörliga friluftslivet och rekreation ska säkerställas.

Planförslaget avviker till viss del ifrån fördjupad översiktsplan för Hamburgsund.

Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte tas fram. Ett förslag till detaljplan har varit utställt för samråd från och med 2022-09-22 till och med 2022-10-17. Nu finns en samrådsredogörelse.

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Samråd

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Evelina Tollessson

Tel. 0525-186 63

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede