Detaljplan för Hamburgsund 13:21, Hamburgsunds centrum - bussangöring

Flygfoto över området vid Hamburgsund bussangöring

Samråd pågår till och med 2019-09-06

Planförslaget innebär att befintlig bussangöring vid Hamburgsundsskolan ändras och utvidgas med syftet att öka trafiksäkerheten i området. Förslaget möjliggör utbyggnad av fem busshållplatser intill Hamburgsundsskolan. Mellan bussangöringen (som enkelriktas åt norr) och skolan redovisas ett gång- och cykelstråk. Närmast Strandvägen illustreras korttidsparkering för centrumbesökare samt för föräldrar som hämtar/lämnar skolelever. Förslaget syftar även till att ge Hamburgsunds centrum en vackrare entré.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Undvik att skicka till mer än ett av alternativen.

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2019-09-06

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Leif Fred

Tel. 0525-180 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede