Detaljplan för Hamburgsund 13:21 med flera, Hamburgsunds centrum, bussangöring och skola

Flygfoto över området vid Hamburgsund bussangöring

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 
2021-02-23 § 41 godkänt rubricerat planförslag för granskning.

Granskning pågår: 2021-03-09 till och med 2021-04-01

Planområdet är beläget i Hamburgsund centrum utmed Strandvägen vid Hamburgsundsskolan. Planområdet avgränsas av Strandvägen i nordväst, Länsvägen i nordöst och Idrottsvägen i söder och omfattar ungefär tre hektar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny entré till Hamburgsunds centrum som innebär en bättre och säkrare bussangöring än den som idag finns vid skolan samt att reglera skolområdets utnyttjande.

Efter samrådsskedet har planområdet utvidgats att även omfatta skol- och idrottsområdet. En av skolbyggnaderna ska ersättas med en ny byggnad. För att detta ska kunna ske behöver planbestämmelserna beträffande tillåten byggnadshöjd ändras.

Planförslaget anses inte innebära eller medföra betydande miljöpåverkan, en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte tas fram.

Planförslaget har stöd i fördjupad översiktsplan för Hamburgsund (2008).

 

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Leif Fred

Tel. 0525-180 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede