Detaljplan för Hamburgsund 13:21 med flera, Hamburgsunds centrum, bussangöring och skola

Flygfoto över området vid Hamburgsund bussangöringFörstora bilden

Planområdet är beläget i Hamburgsund centrum utmed Strandvägen vid Hamburgsundskolan och Strandvägen. Planområdet avgränsas av Strandvägen i nordväst, länsvägen i nordöst och Hamburgsundskolan i sydväst och omfattar ungefär 0,4 hektar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bättre och säkrare bussangöring än den som idag finns vid skolan.

Planförslaget anses inte innebära eller medföra betydande miljöpåverkan, en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte tas fram. Planförslaget har stöd i fördjupad översiktsplan för Hamburgsund (2008).

Planen har antagits av kommunfullmäktige 2023-09-18.

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Granskningsutlåtande 2

Granskning 2

Granskningutlåtande

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Evelina Tollesson

Tel: 0525-186 63

E-post: evelina.tollesson@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede