Detaljplan för del av Fjällbacka 176:124, personalbostäder

Del av planområde Fjällbacka 176:124, personalbostäder

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och/eller tillfälligt boende samt tillhörande parkering. Planläggningen syftar även till att skapa planlagd tillfartsväg till hockeyrinken.

Planområdet är beläget i östra delen av Fjällbacka samhälle, mellan Lidenvägen och hockeyrinken.

Området ingår i fördjupad översiktsplan för Fjällbacka  och omfattas av rekommendationen "område inom vilket centrumverksamheter kan utvecklas, t. ex. service, handel, skola, kontor, parkering och bostäder".

 

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2018-06-26 § 119

Beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-07-19

Lagakrafthandlingar kommer inom kort

Antagandehandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Lars-Erik Karlsson

Tel. 0525-183 37
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede