Detaljplan för del av Fjällbacka 176:124, personalbostäder

Del av planområde Fjällbacka 176:124, personalbostäder

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2018-04-24 § 72 godkänt detaljplanen för granskning.

Granskning pågår 2018-05-04 till och med 2018-05-31

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och/eller tillfälligt boende samt tillhörande parkering. Planläggningen syftar även till att skapa planlagd tillfartsväg till hockeyrinken.

Planområdet är beläget i östra delen av Fjällbacka samhälle, mellan Lidenvägen och hockeyrinken.

Området ingår i fördjupad översiktsplan för Fjällbacka  och omfattas av rekommendationen "område inom vilket centrumverksamheter kan utvecklas, t. ex. service, handel, skola, kontor, parkering och bostäder".

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2018-05-31

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skeden

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Lars-Erik Karlsson

Tel. 0525-183 37
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede