Detaljplan för Fjällbacka 175:7 med flera, Lunnemyren

Foto över planområde Fjällbacka 175:7, Lunnemyren

Planområdet ligger inom Fjällbacka samhällsområde och har föregåtts av ett program.

Syftet med planförslaget är att pröva bebyggelse med olika upplåtelseform, funktion och höjdsättning samt en yta för förskola. Bebyggelse ska anpassas och ta hänsyn till naturstukturer och kulturvärden samt underordna sig landskapets siluett och landskapsbild.

Det finns ett sammanhängande gång- och cykelstråk, utpekat i kommunens översiktsplan, som ska kunna utvecklas enligt intentionen som ett kommunövergripande och sammanhängande stråk.

Detaljplanen avviker delvis från kommunen översiktsplan och fördjupad översiktsplan och handläggs enligt ett utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL SFS 2010:900) med ändring från 2015-01-01. Detaljplanen antas inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

Nu har det tagits fram ett granskningsförslag. Granskningen pågår mellan från och med den 16 november 2023 till och med den 17 december 2023.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till mbn.diarium@tanum.se, eller till Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 Tanumshede. Skicka endast till ett av alternativen.

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Samrådsredogörelse

Samrådshandlingar

Programsamrådsredogörelse

Programsamrådshandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede