Program till detaljplan för Fjällbacka 163:63, fd Brandstationen

Detaljplan fd Brandstationen, Fjällbacka 163:63Förstora bilden

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2012-10-16 § 274 godkänt rubricerat program för samråd.

Programmet omfattar ett område i anslutning till huvudinfarten till Fjällbacka. Inom området finns busshållplats, parkering och återvinningscentral samt två byggnader. Programområdets västra och norra delar gränsar till Fjällbacka kyrkogård och i övrig gränsar området till väg 163 i öster samt Falkevägen i söder. All mark inom programområdet ägs av kommunen. Syftet med planarbetet är att bekräfta de båda befintliga byggrätterna samt möjliggöra en centrumutveckling.

Samråd pågår 2012-12-19 till och med 2013-02-04

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Olof Jönsson

Tel. 0525-183 42
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede