Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1, Torget, Södra Hamngatan

Fotomontage över området

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2012.05.29 § 129 godkänt rubricerad detaljplan för samråd. Initiativtagare till detaljplanen är Tanums kommun. Detaljplanen har tagits fram av kommunens planavdelning.

Samrådstid: 23 augusti 2012 till och med 25 september 2012

Det finns stora geotekniska problem i anknytning till området kring Södra Hamngatan i Fjällbacka. Detaljplanens syfte är att möjliggöra geotekniska förstärkningsåtgärder i planområdet. De föreslagna åtgärderna innebär att en del av Södra Hamngatan schaktas bort och ersätts av ett bryggdäck. Planförslaget medför därmed stora förändringar framförallt avseende trafiksituationen i hela Fjällbacka. I detaljplanearbetet utreds om åtgärderna kan göras så att de också medger ett mervärde i området, bl a möjliggörs justering av brygglägen, utbyggnad av gästhamnen, utbyggnad av ett ”bryggdäck”, anpassning av brygghöjder dels till vägen och dels till havsnivåer så att tillgängligheten i området blir bättre både nu och i framtiden m. h. t. havsnivåhöjning och översvämningsrisk etc.

De planerade förändringarna kommer främst att beröra allmän platsmark. Möjligheterna att skapa nya byggrätter på kvartersmark inom planområdet är begränsade, men förslaget innehåller några mindre byggnader för gästhamnsverksamheten, servering samt för butiksverksamhet på det föreslagna bryggdäcket. En ny byggrätt för centrumverksamhet/boende föreslås också på fastigheten Fjällbacka 189:18. Planen medför inte sådan betydande miljöpåverkan som innebär att planen ska miljöbedömas och åtföljas av en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.11 § miljöbalken.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

Senast 2012-09-25

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede