Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Kajen och Badis

Flygbild Norra Hamngatan FjällbackaFörstora bilden

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2017-05-30 § 98 godkänt rubricerat planförslag för samråd.

Samrådstid: 17 augusti 2017 till och med den 22 september 2017

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Stora kajen till ett nytt besöksmål med en huvudsaklig inriktning mot havsanknuten verksamhet, turism och handel. Planen syftar också till att möjliggöra att Badis ersätts med en ny byggnad för bostäder.

Planförslaget följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka, FÖP 2004.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post: mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna synpunkter via länken till höger.

Senast 2017-09-22

Planhandlingar

Programsamrådsredogörelse tillhörande planprogrammet för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Kajen Norra Hamngatan (innan delning) finns tillgänglig på planavdelningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede