Detaljplan för Fjällbacka 136:2, 136:3 med flera, Badis

Bild över planområde Fjällbacka 136:2, 136:3, Badis

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2018-12-04 § 258 godkänt rubricerat planförslag för granskning.

Granskningstid: 10 januari till och med den 7 februari 2019

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ersättning av byggnaden för den före detta badrestaurangen Badis med en ny byggnad för bostäder.

Planområdet som i huvudsak utgörs av Badis samt direkt gränsande fastigheter var tidigare en del av planförslaget för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Kajen och Badis. Beslut om delning av detaljplanen togs i miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-20.

Planförslaget följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka, FÖP 2004.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

e-post: mbn.diarium@tanum.se

eller till (undvik att skicka till både och):

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Det går även bra att lämna synpunkter via länken till höger.

Senast 2019-02-07

Planhandlingar

Samrådsredogörelse tillhörande samråd av detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Kajen och Badis, samt programsamrådsredogörelse tillhörande planprogrammet för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Kajen Norra Hamngatan (innan delning) finns tillgängliga på planavdelningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede