Detaljplan för Fjällbacka 136:2, 136:3 med flera, Badis

Bild över planområde Fjällbacka 136:2, 136:3, Badis

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2021-01-19 § 10 godkänt rubricerat planförslag för granskning 2.

Granskning pågår: 2021-02-11 till och med 2021-03-16

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ersättning av byggnaden för den före detta badrestaurangen Badis med en ny byggnad för bostäder. Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården och en ny byggnad ska utformas för att inte väsentligt påverka eller förvanska Fjällbackas kulturmiljö och karaktär.

Planförslaget följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka, FÖP 2004.

En särskild miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram.

 

Planhandlingar, granskning 2

Handlingar från tidigare skede

Granskning 1

Granskningslutlåtande 1 finns tillgängligt på miljö- och byggnadsförvaltningen. Samrådsredogörelse tillhörande samråd av detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Kajen och Badis, samt programsamrådsredogörelse tillhörande planprogrammet för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Kajen Norra Hamngatan (innan delning) finns också tillgängliga på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede