Detaljplan för Ertseröd 1:53 med flera, Sportshopen

Ertseröd 1:53, Sportshopen fotomontage

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde
2019-09-24 § 220 godkänt rubricerat planförslag för samråd.

Samrådstid: 17 oktober till och med 14 november 2019

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för utökad handelsverksamhet i direkt anslutning till befintlig verksamhet. Bebyggelse ska anpassas till landskapet. Ytterligare ett syfte är att inom fastigheten möjliggöra för en utbyggnad av ett av kommunens huvudstråk för gång- och cykeltrafik.

Planområdet är beläget cirka 2 kilometer sydost om Grebbestads centrum.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Undvik att skicka till mer än ett av alternativen.

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

senast 2019-11-14

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Programsamrådshandlingar

Programsamrådsredogörelsen finns tillgänglig på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Andrea Johansson

Tel. 0525-183 61
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2

457 31 Tanumshede