Detaljplan för Ertseröd 1:53 med flera, Sportshopen

Ertseröd 1:53, Sportshopen planområde ortofoto

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för utökad handelsverksamhet i direkt anslutning till befintlig verksamhet. Bebyggelse ska anpassas till landskapet. Ytterligare ett syfte är att inom fastigheten möjliggöra för en utbyggnad av ett av kommunens huvudstråk för gång- och cykeltrafik.

Planområdet är beläget cirka två kilometer söder om Grebbestads centrum.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen, enligt beslut
2021-06-21 § 94.

Detaljplanen har fått laga kraft 2021-07-21.

Antagandehandlingar

Handlingar från tidigare skede

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Programsamrådshandlingar

Programsamrådsredogörelsen, samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet finns tillgängliga på plan- och kartavdelningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2

457 31 Tanumshede