Ändring av detaljplan för del av Ertseröd 1:5 och Ertseröd 1:7

Ortofoto, planområde ändring DP Ertseröd 1:5, 1:7

Planområdet är beläget i Rörvik cirka två kilometer sydost om Grebbestad centrum, strax norr om Tanumstrandsvägen. Planområdets areal är cirka 4,6 hektar inklusive området med fördröjningsdamm.

Ändringen av detaljplanen syftar till att ändra planbestämmelse om geoteknik i enlighet med kommunstyrelsens beslut om planbesked 2020-06-24 § 168.

I den ursprungliga detaljplanen finns planbestämmelse angående geoteknik som bör tas bort för att anpassa detaljplanen utifrån ny kunskap om platsens förutsättningar. Den nya kunskapen som framkommit härstammar från den kompletterade geotekniska utredningen som utfördes av Bohusgeo under hösten 2020. Den planbestämmelse som ska tas bort är b2, detta för att möjliggöra byggnation inom berörda områden.

Syftet med den ursprungliga detaljplanen var att möjliggöra utbyggnad av bostäder inom fastigheterna Ertseröd 1:5 samt 1:7. Vidare var syftet att möjliggöra ny tillfartsväg från Tanumstrandsvägen. Syftet med den ursprungliga planen påverkas inte av föreliggande planändring.

Planprocessen bedrivs med ett begränsat standardförfarande, vilket innebär att ett antagande av detaljplanen kan ske direkt efter genomfört samråd.

Ett granskningsutlåtande finns nu framtaget.

Planhandlingar

Granskningsutlåtande

Samrådshandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Linda Eklund

Tel. 0525-181 33
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2

457 31 Tanumshede