Detaljplan för del av Ertseröd 1:5 och Ertseröd 1:7 med flera

Flygfoto över planområde Ertseröd 1:5, 1:7

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av bostäder inom fastigheterna Ertseröd 1:5 och 1:7. Vidare är syftet att anordna en tillfartsväg till de nya bostadsfastigheterna från Tanumstrandsvägen. Planförslaget medger cirka 21 fastigheter för friliggande enbostadshus. 

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen enligt beslut 2018-12-10 § 148

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen

Antagandehandlingar

Handlingar från tidigare skeden

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns tillgängliga på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Andrea Johansson

Tel. 0525-183 61

Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede