Detaljplan för Fjällbacka 189:47 samt del av Fjällbacka 176:124 och 163:1 med flera, Coop och infartsparkeringen

OrtofotoFörstora bilden

Samråd berörande Detaljplan för Fjällbacka 189:47 samt del av Fjällbacka 176:124 och 163:1 med flera, Coop och infartsparkeringen pågår mellan den 4 juni 2024 till och med den 2 juli 2024.

Planområdet omfattar en yta på cirka två och en halv hektar och är centralt beläget i Fjällbacka. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av handelsverksamheten vilket innebär en utökning av byggrätten samt lämpligare varumottagning. Detaljplanen syftar till att förbättra trafiksituationen avseende framkomlighet och risk för olyckor vid varumottagning för handelsverksamhet och tillfart till befintliga bostäder på Jasminvägen. Detaljplanen syftar även till att skapa ny infart från Föreningsgatan och ny gång- och cykelväg som ska länka samman med befintlig infrastruktur. Vidare är detaljplanens syfte att möjliggöra för infartsparkering längs Föreningsgatan samt bekräfta och anpassa byggrätt för de fyra befintliga bostadsfastigheterna inom planområdet efter befintliga byggnader, tillbyggnader och intilliggande planer.

Har du synpunkter?
Miljö- och byggnadsnämnden vill ha dina synpunkter på detaljplaneförslaget senast den 2 juli 2024. Skriv ner dina synpunkter och skicka till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE eller mbn.diarium@tanum.se
Skicka endast till ett av alternativen.

Uppge vilket ärende det gäller, PLAN.2011.1714, samt ditt namn, fastighetsbeteckning (om aktuellt) och adress.

Vi vill uppmuntra barn och unga att lämna in synpunkter på planförslaget. Då även deras synpunkter är värdefulla för det fortsatta arbetet.

Handlingarna (plankarta och planbeskrivning) finns även tillgängliga på följande platser under samrådstiden:

Tedacthuset, entré H, Storemyrsvägen 2, Tanumshede
Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:30

Biblioteket, Fjällbacka
Öppettider: måndag 15:00-18:00, onsdag-torsdag 10:00-14:00, fredag 15:00-17:00

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till Linda Eklund, planeringsarkitekt. Telefon: 0525-181 33.
E-post: mbn.diarium@tanum.se

Samrådshandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede