Detaljplan för del av Tanumshede 1:43 med flera, Tanumshede centrum del 3

Tanumshede centrum, del 3Förstora bilden

Planområdet är beläget i Tanumshede som är centralort i Tanums kommun. Området inkluderar delar av centrala Tanumshede och omfattar cirka 2 hektar.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa goda bostäder för helårsboende och kommunikationsstråk som bidrar till att stärka identitet och centrumkänsla i Tanumshede.

Detaljplanen innefattar flertalet bostäder i centrala Tanumshede. Inom planområdet finns framförallt bostäder i form av villor.
I detaljplanen ges byggrätter för nya flerbostadshus med tre bostadsvåningar och ett utvecklingsområde med bostäder och handel. Befintliga villor lämnas i stor del oförändrade.
I detaljplanen ges också möjlighet för en breddning av Postvägen.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen, enligt beslut
2021-09-27 § 111.

BKommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena enligt beslut 2022-11-02.

Planbeslutet har till följd härav fått laga kraft 2022-11-23.

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Leif Fred

Tel. 0525-180 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede