Detaljplan för del av Kämperöd 1:3 med flera, Kämpersvik

Planområde Kämperöd 1:3

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Kämperöd 1:3 med flera. Planområdet är beläget i samhället Kämpersviks nordöstra del och utgör en direkt fortsättning av det befintliga samhället och ansluter direkt mot väg 1002.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av samhället med 27 friliggande bostadshus samt 3 flerbostadshus med totalt 10 - 12 lägenheter. Förutom bostäder föreslås också en ny byggnad i anslutning till befintlig bollplan. Byggrätten föreslås få en flexibel användningsbestämmelse, som möjliggör ett utnyttjande som föreningslokal, servicebutik, restaurang och/eller förskola.

Kommunfullmäktige har enligt beslut 2017-01-23 § 6 antagit detaljplanen.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-02-21.


Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede