Detaljplan för Heljeröd 1:11 med flera, västra Veddökilen

Vy över detaljplan Heljeröd 1:11, västra VeddökilenFörstora bilden

Planområdet som i huvudsak utgörs av Heljeröd 1:11 samt direkt gränsande fastigheter, ligger väster om Långesjö samhälle, norr om Fjällbacka.

Syftet med detaljplanen är att utveckla området till en åretruntdestination med ett brett utbud av boendemöjligheter, service och aktiviteter av olika slag. Samtidigt ges möjlighet att skydda värdefull naturmark och att organisera en långsiktigt hållbar struktur för området.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen enligt beslut
2021-11-29 § 173.

Länsstyrelsen har 2022-07-04 fattat beslut enligt 11 kap 11 § PBL (2010:900) att upphäva kommunens beslut om antagande i den del av detaljplanen som berör campingstugor i nordöstra delen av planområdet, även kallat område B i lokaliseringsutredningen. Länsstyrelsens beslut kunde överklagas fram till och med 2022-07-26, inga överklaganden inkom inom denna tid till Länsstyrelsen.

Detaljplanen har till följd härav fått laga kraft 2022-07-26.

Datumet för laga kraft gäller även för resterande del av detaljplanen som inte omfattas av upphävandebeslutet.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede