Detaljplan för Fjällbacka 136:2, 136:3 med flera, Badis

Bild över planområde Fjällbacka 136:2, 136:3, Badis

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ersättning av byggnaden för den före detta badrestaurangen Badis med en ny byggnad för bostäder. Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården och en ny byggnad ska utformas för att inte väsentligt påverka eller förvanska Fjällbackas kulturmiljö och karaktär.

Planförslaget följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka, FÖP 2004.

En särskild miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen enligt beslut
2021-11-29 § 172.

Detaljplanen har fått laga kraft 2021-12-29.

Lagakrafthandlingar kommer inom kort.

Antagandehandlingar

Handlingar från tidigare skede

Granskning 2

Granskning 1

Granskningslutlåtande 1 och 2 finns tillgängliga på miljö- och byggnadsförvaltningen. Samrådsredogörelse tillhörande samråd av detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Kajen och Badis, samt programsamrådsredogörelse tillhörande planprogrammet för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Kajen Norra Hamngatan (innan delning) finns också tillgängliga på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede